COMPETITIONS 2021

Round 1

Friday 28th May

Bye -v-

TATA Steel


Brynhyfryd -v-

POW Court


Landore Social -v-

Port Talbot


Bye -v-

Llanelli


Bryncoch -v-

Gowerton


Alcoa -v-

Swansea


Carmarthen -v-

Champion


BP Llandarcy -v-

Coed Gwilym

Round 2

Friday 25th June

Semi  Final

Friday 13th August


TATA Steel -v-

Brynhyfryd

Port Talbot -v-

Llanelli

Gowerton -v-

Swansea

Champion Jeff Phillips (BP) -v-

BP Llandarcy


At Swansea

Brynhyfryd


-v-


LlanelliAt Alcoa

Swansea


-v-


Jeff Phillips (BP)

Champion

SINGLES

Final

Saturday 28th August


Lyn Johnson

Brynhyfryd


-v-


Jeff Phillips (BP)

ChampionWINNER

Lyn Johnson 

Brynhyfryd

Round 1

Friday 28th May

Alcoa -v-

Llanelli


Bye -v-

TATA Steel


Carmarthen -v-

Coed Gwilym


Port Talbot -v-

Landore Social


POW Court -v-

Brynhyfryd


Bye -v-

Bryncoch


Bye -v-

BP Llandarcy


Swansea -v-

Gowerton

Semi Final

Friday 13th August

Round 2

Friday 25th June

PAIRS


Alcoa -v-

TATA Steel
Carmarthen -v-

Port Talbot

Brynhyfryd -v-

Bryncoch
BP Llandarcy -v-

Swansea

At Swansea

Alcoa


-v-


CarmarthenAt Alcoa

Brynhyfryd


-v-


SwanseaFinal

Saturday 28th August


Alcoa


-v-


Swansea


WINNERS

SwanseaRound 1

Friday 28th May

Round 2

Friday 25th June

Semi Final

Friday 13th August

TRIPLES

Final

Saturday 28th August

Coed Gwilym -v-

Brynhyfryd


Bye -v-

BP Llandarcy


Swansea -v-

Llanelli


Bye -v-

Bryncoch


TATA Steel -v-

Bye


Carmarthen -v-

Alcoa


Landore Social -v-

Port Talbot


Gowerton -v-

POW Court

Round 1

Friday 28th May

Gowerton -v-

Carmarthen


Port Talbot -v-

Bye


Landore Social -v-

BP Llandarcy


TATA Steel -v-

Bye


POW Court -v-

Brynhyfryd


Llanelli -v-

Swansea


Coed Gwilym -v-

Bye


Bryncoch -v-

Alcoa

Round 2

Friday 25th June


Brynhyfryd -v-

BP Llandarcy

Llanelli -v-

Bryncoch

TATA Steel -v-

Carmarthen 


Port Talbot -v-

Gowerton

Semi Final

Friday 13th August

At Swansea

BP Llandarcy


-v-


Llanelli


At Alcoa

TATA Steel


-v-


Port Talbot

FOURS

Carmarthen

-v-

Port Talbot
BP Llandarcy -v-

TATA Steel

Brynhyfryd -v-

Swansea
Bye -v-

Alcoa

At Alcoa

Port Talbot-v-BP LlandarcyAt Swansea

Brynhyfryd-v-Alcoa


BP Llandarcy


-v-


Port Talbot


WINNERS

Port TalbotFinal

Saturday 28th August


Port Talbot-v-BrynhyfrydWINNERS

Port Talbot