COMPETITIONS 2021

Round 1

Friday 28th May

Bye -v-

TATA Steel


Brynhyfryd -v-

POW Court


Landore Social -v-

Port Talbot


Bye -v-

Llanelli


Bryncoch -v-

Gowerton


Alcoa -v-

Swansea


Carmarthen -v-

Champion


BP Llandarcy -v-

Coed Gwilym

Round 1

Friday 28th May

Alcoa -v-

Llanelli


Bye -v-

TATA Steel


Carmarthen -v-

Coed Gwilym


Port Talbot -v-

Landore Social


POW Court -v-

Brynhyfryd


Bye -v-

Bryncoch


Bye -v-

BP Llandarcy


Swansea -v-

Gowerton

Round 1

Friday 28th May

Coed Gwilym -v-

Brynhyfryd


Bye -v-

BP Llandarcy


Swansea -v-

Llanelli


Bye -v-

Bryncoch


TATA Steel -v-

Bye


Carmarthen -v-

Alcoa


Landore Social -v-

Port Talbot


Gowerton -v-

POW Court

Round 1

Friday 28th May

Gowerton -v-

Carmarthen


Port Talbot -v-

Bye


Landore Social -v-

BP Llandarcy


TATA Steel -v-

Bye


POW Court -v-

Brynhyfryd


Llanelli -v-

Swansea


Coed Gwilym -v-

Bye


Bryncoch -v-

Alcoa

Round 2

Friday 25th June

Semi  Final

Friday 13th August

SINGLES

Semi Final

Friday 13th August

Round 2

Friday 25th June

PAIRS

Round 2

Friday 25th June

Semi Final

Friday 13th August

TRIPLES

Round 2

Friday 25th June

Semi Final

Friday 13th August

FOURS

Final

Saturday 28th August

Final

Saturday 28th August

Final

Saturday 28th August

Final

Saturday 28th August