TEAM COMPETITIONS

HARRY GOODING TRIPLES

Round 1

Thursday 13th May

Round 2

Thursday 10th June

Semi Final

Thursday 15th July

Final

Friday 30th July

Carmarthen -v-

Bye


POW Court -v-

Bryncoch


Landore Social -v-

Swansea


Bye -v-

Gowerton


Brynhyfryd -v-

Alcoa


Port Talbot -v-

TATA Steel


Coed Gwilym -v-

Bye


Llanelli -v-

BP Llandarcy

Round 1

By 4th June

Landore Social -v-

Port Talbot


Carmarthen -v-

Bye


Bryncoch -v-

Swansea


Brynhyfryd -v-

Bye


Llanelli -v-

TATA Steel


Alcoa -v-

POW Court


Bye -v-

Gowerton


BP Llandarcy -v-

Coed GwilymCarmarthen -v-

POW Court

Swansea -v-

Gowerton

Alcoa -v-

Port Talbot

Bye -v-

Llanelli
Carmarthen


-v-


Swansea
Port Talbot


-v-


Llanelli

DOUBLE FOURS

Round 2

By 2nd July


Port Talbot

-v-

Carmarthen
Swansea

-v-

Brynhyfryd
Llanelli

-v-

POW Court
Gowerton

-v-

BP Llandarcy

Semi Final

By 6th AugustPort Talbot


-v-


Swansea

Llanelli


-v-


BP LlandarcySwansea
-v-
Port TalbotWINNERS

Swansea


Final

Before 20th August
Swansea

-v-
Llanelli
WINNERS

Swansea