TEAM COMPETITIONS

HARRY GOODING TRIPLES

Round 1

Thursday 13th May

Carmarthen -v-

Bye


POW Court -v-

Bryncoch


Landore Social -v-

Swansea


Bye -v-

Gowerton


Brynhyfryd -v-

Alcoa


Port Talbot -v-

TATA Steel


Coed Gwilym -v-

Bye


Llanelli -v-

BP Llandarcy

Round 2

Thursday 10th June

Semi Final

Thursday 15th July

Final

Friday 30th July

DOUBLE FOURS

Round 1

By 4th June

Landore Social -v-

Port Talbot


Carmarthen -v-

Bye


Bryncoch -v-

Swansea


Brynhyfryd -v-

Bye


Llanelli -v-

TATA Steel


Alcoa -v-

POW Court


Bye -v-

Gowerton


BP Llandarcy -v-

Coed Gwilym

Round 2

By 2nd July

Semi Final

By 6th August

Final

Before 20th August